SHOULD – OUGHT TO

SHOULD

1- An escapable obligation or a duty: Zorunluluklarda

– You should do your homework in time.

– Ev ödevini zamanında yapmalısın.

2- Strong possibility, a logical deduction for present or future: olması muhtemel olaylarda

– She has attended an English course. She should be good at English now.

– İngilizce kursuna devam etti. şimdi İngilizcesinin iyi olması gerekir.

3- An action that will be of advantage to the doer: yaparsan senin için iyi olur

– She should take some notes during the lesson.

– Derste bazı notlar almalısın/not alman iyi olur.

4- In questions with ‘ I ’ and ‘ We ’ asking for agreement or advice: ricalarda

– It is very hot. Should I open the windows?

– Hava çok sıcak.pencereleri açayım mı?

5- Expresses an unfulfilled expectation or obligation with  yapmalıydı fakat yapmadı ,past tense

should have + past participle:

– He should have come to the meeting. (But he didn’t)

– Toplantıya gelmesi gerekirdi/gelmeliydi. ( Fakat gelmedi )

– You shouldn’t have believed him. (But you believed)

– Ona inanmamalıydın. (Fakat inandın)

6- Description: Should + see-hear-taste: hoşuna gidecek yapmalısın

– You should see his eyes. They are your favorite color.

– Onun gözlerine bakmalısın. Senin en sevdiğin göz rengi.

– You should see their wedding rings. They are beautiful.

– Onların nikâh yüzüklerine bakmalısın. Çok güzeller.

OUGHT TO

1- Obligation, duty, and advice (Mecburiyet, yükümlülük ve nasihat):

– You ought to eat less if you want to keep fit.

– Formunu korumak istiyorsan daha az yemelisin.

– You oughtn’t to eat so much if you want to keep fit.

– Formunu korumak istiyorsan fazla yememelisin.

– Your marks are poor, you ought to study harder.

– Notların zayıf, daha sıkı çalışmalısın/çalışsan iyi olur.

2- Probability or possibility (Olasılık):

– He got a good mark in the exam. He ought to be happy.

– Sınavda iyi not aldı.Mutlu olmalı/herhalde mutludur.

3- Expresses a duty which hasn’t been done or fulfilled expectation with

ought to have + past participle (Yapılması gereken fakat yapılmayan bir yükümlülük)
– Your marks are very poor. You ought to have studied harder.

– Notların çok zayıf, daha çok çalışmalıydın/daha çok çalışman gerekirdi (ama çalışmamışsın.)

– You oughtn’t to have neglected your lessons.

– Derslerini ihmal etmemeliydin.

Örneklerde görüldüğü gibi “ought to have + past participle” geçmişle ilgili bir ödevin yapılmadığını; olumsuz şekliyle de yapılan hatayı belirtilir.

Using “Should” in Present, Past, and Future

Çoğu modal fiiller, geçmiş ve gelecek oldukça düzensiz davranırlar. “Should” farklı bağlamlarda nasıl davranacağını öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin

Modal Use Positive Forms
1. = Present   2. = Past   3. = Future
Negative Forms
1. = Present   2. = Past   3. = Future
You can
also use:
should
recommendation, advisability
1. People with high cholesterol should eat low-fat foods.2. Frank should have eaten low-fat foods. That might have prevented his heart attack.3. You really should start eating better. 1. Sarah shouldn’t smoke so much. It’s not good for her health.2. Sarah shouldn’t have smoked so much. That’s what caused her health problems.3. Sarah shouldn’t smoke when she visits Martha next week. Martha hates when people smoke in her house. ought to
should
obligation
I should be at work before 9:00.We should return the video before the video rental store closes.“Should” can also express something between recommendation and obligation. “Be supposed to” expresses a similar idea and can easily be used in the past or in negative forms.  NO NEGATIVE FORMS be supposed to
should
expectation
1. Susan should be in New York by now.2. Susan should have arrived in New York last week. Let’s call her and see what she is up to.3. Susan should be in New York by next week. Her new job starts on Monday. 1. Susan shouldn’t be in New York yet.2. Susan shouldn’t have arrived in New York until yesterday.3. Susan shouldn’t arrive in New York until next week. ought to,
be supposed to

Using “Ought to” in Present, Past, and Future

Çoğu modal fiiller, geçmiş ve gelecek oldukça düzensiz davranırlar. “Gerektiğini” farklı bağlamlarda nasıl davranacağını öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.

Modal Use Positive Forms
1. = Present   2. = Past   3. = Future
Negative Forms
1. = Present   2. = Past   3. = Future
You can
also use:
ought to
recommendation, advice
1. Margaret ought to exercise more.2. Margaret ought to have exercised more so she would be better prepared for the marathon.3. Margaret ought to come to the fitness center with us tonight. 1. Margaret ought not exercise too much. It might cause injury.2. Margaret ought not have run the marathon. She wasn’t in good shape.3. Margaret ought not stay at home in front of the TV. She should go to the fitness center with us. should
ought to
assumption, expectation, probability
1. She ought to have the package by now.2. She ought to have received the package yesterday.3. She ought to receive the package tonight. “Ought not” is used primarily to express negative recommendations. (See above.) should

 

 

EXERCISES