PRONOUNS
(ZAMİRLER)

Zamirler; ismin yerini tutan kelimelerdir. Zamirleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

PERSONEL PRONOUNS

(ŞAHIS ZAMİRLERİ)
I /ay/: ben

You /yu/: sen

He /hi/: o (erkek)

She /şi/ : o (bayan)

It /it/: o (hayvan, eşya)

We /wi/: biz

You /yu/ : siz

They /dey/: onlar

Önemli: Personel Pronoun’lar cümlede özne olarak kullanılırlar.

Examples:

I like coffee.

He plays football. etc.

POSSESSIVE ADJECTIVES

(İYELİK SIFATLARI)


My /may/: benim

Your /yor/: senin

His /hiz/: onun (erkek)

Her /hör/ : onun (bayan)

Its /its/: onun (hayvan, eşya)

Our /aur/: bizim

Your /yor/ : sizin

Their /deyır/: onların

Possessive Adjectives’ler iyelik (sahiplik) bildiren sıfatlardır. Sıfatlar bir ismi niteledikleri içinde tek başlarına kullanılmazlar, kendilerinden sonra bir isim (noun) ile birlikte kullanılırlar.

Examples:

This is my pencil.

It is your car. etc.

POSSESSIVE PRONOUNS

(İYELIK ZAMIRLERİ)


Mine /mayn/: benimki(si)

Yours /yours/: seninki(si)

His /hiz/: onunki(si)

Hers /hörs/: onunki(si)

Its ————————

Ours /aurs/: bizimki(si)

Yours /yors/: sizinki(si)

Theirs /deyrs/: onlarınki(si)

Possessive Pronouns’lar iyelik (sahiplik) bildiren zamirlerdir ve tek başlarına kullanılırlar. Yani Possessive Adjectives’ler gibi kendilerinden sonra bir isim almazlar.

Examples:

This car is yours. (DOĞRU)

This car is yours car. (YANLIŞ)

This pencil is mine. (DOĞRU)

This pencil is mine pencil. (YANLIŞ) etc.

OBJECT PRONOUNS

(NESNE ZAMİRLERİ)


Me /mi/: bana, beni

You /yu/: seni, sana

Him /him/: onu, ona (erkek)

Her /hör/ : onu, ona (bayan)

It /it/: onu, ona (hayvan, eşya)

Us /as/: bizi, bize

You /yu/ : sizi, size

Them /dem/: onları, onlara

Önemli: Object Pronouns’lar cümlede nesne durumunda kullanılırlar.

Examples:

-Do you see Ahmet?

-No, I don’t see him.

REFLEXIVE PRONOUNS

(DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)
Myself /mayself/ ben kendim(i) (ben kendi kendime)

Yourself sen kendin(i) (sen kendi kendine)

Himself o kendi(ni) (o kendi kendine)

Herself o kendi(ni) (o kendi kendine)

Itself o kendi(ni) (o kendi kendine)

Ourselves biz kendimiz(i) (biz kendi kendimize)

Yourselves siz kendiniz(i) (siz kendi kendinize)

Themselves onlar kendilerin(i) (onlar kendi kendilerine)

Examples:

Cümlede özne ile nesnenin aynı kişi ya da aynı şey olduğunu bildirirler.

He hurt himself. (Kendini incitti)

She hurt herself. etc.

by” ile kullanıldığında tek başına yardım almadan anlamına gelir.

I always do my homework by myself.

(Ödevimi daima kendi kendime yaparım)

Cümlede özneyi veya nesneyi vurgulamak (bizzat kendisi anlamında) için kullanılır.

The teacher herself said that she liked me.

(Öğretmen beni sevdiğini bizzat kendisi söyledi)

Personal Pronouns 

Kişi Zamirleri (Personal Pronouns)

Kişi zamirleri, insan ve varlık isimlerinin yerine kullanılan  kelimelerdir.

Kişi zamirleri cümle içerisindeki konumlarına göre “özne zamiri-subject pronoun” ve “nesne zamiri-object pronoun olarak ikiye ayrılır. İngilizce’deki kişi zamirleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

  • a) Özne Zamirleri (Subject Pronouns)
Tekil (Singular) Çoğul (Plural)
I (Ben) We (Biz)
You  (Sen) You (Siz)
He (Erkekler için “O”) They (Onlar)
She (Bayanlar İçin “O”)  –
It (Canlı veya cansız varlıklar için “O”)  –

İngilizce’de özne zamirleri fiilden önce kullanılır.

Örnekler (Examples)

I sang a song.

You have to change your mind.

He wants to buy a new car.

She will marry a dentist.

It is raining. (”It” kişi zamiri İngilizce’de havanın, hayvanların veya cansız varlıkların yerine kullanılır.)

We are listening to the radio.

You were having rest on the sofa.

They must obey the rules.

Yalnızca soru cümlelerinde yardımcı fiil, kişi zamirinden yani özneden önce gelir.

Can I help you?

Have we got enough water?

Does she likes jazz music?

  • b) Nesne Zamirleri (Object Pronouns)

Nesne zamirleri, cümle içerisinde fiil (verb) ve edatlardan (prepositions) sonra yer alır.

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me (Beni-Bana)
You You (Seni-Sana)
He Him (Onu-Ona)
She Her (Onu-Ona)
It It (Onu-Ona)
We Us (Bizi-Bize)
You You (Sizi-Size)
They Them (Onları-Onlara)

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi bazı özne ve nesne zamirleri aynıdır. Cümle içerisinde kullanıldıkları yere göre; hangisinin özne zamiri, hangisinin nesne zamiri olduğunu belirleyebiliriz. Fiilden önce geliyorsa özne zamiri, fiilden sonra geliyorsa nesne zamiridir.

Örnekler (Examples)

Brad loves me.

He will give you some money.

I told him that he was perfect.

They  belive in her.

I left it on the table.

They invited us to their wedding ceremony.

We hate you.

You’re going to travel with them in the same bus.

    Give me your pencil! (Kalemini bana ver!)
He wants to give you a gift.

        (O sana bir hediye vermek istiyor.)
Ayşe will marry with him next week.
I love her very much.
He is carrying it at the moment.
He picked us up at the bus terminal.

         (O bizi otobüs terminalinden aldı.)
She invited you to her birthday party.
I gave them my interesting books.

Exercises

Personal pronouns, Possessives, Relative pronouns, Reflexive pronouns