PRESENT CONTINUOUS TENSE


ŞİMDİKİ ZAMAN ( Present Continuous Tense Kullanımı)

Şu anda devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için bu tense (zaman) kullanılır.

Bu zaman, ‘am / is / are + Ving’ ile kullanılır. Present Contiuous Tense cümlelerde fiile her zaman, yani olumlu, olumsuz ya da soru cümlelerinde ‘-ing’ eklenir.

Olumlu : I am playing football now.

Olumsuz : I am not playing football now.

Soru : Am I playing football now?

He / She / It

Olumlu : He is playing football now.

Olumsuz : He isn’t playing football now.

Soru : Is he playing football now?

We / You / They

Olumlu : They are playing football now.

Olumsuz : They aren’t playing football now.

Soru : Are they playing football now?

 

(+) OLUMLU CÜMLE (-) OLUMSUZ CÜMLE  (?) SORU CÜMLESİ
I was playing (Oynuyordum)  I wasn’t playing (Oynamıyordum) Was I playing? (Oynuyor muydum?)
You were playing (Oynuyordun)  You weren’t playing (Oynamıyordun) Were you playing? (Oynuyor muydun?)
He was playing (Oynuyordu) He wasn’t playing (Oynamıyordu) Was he playing? (Oynuyor muydu?)
She was playing (Oynuyordu) She wasn’t playing (Oynamıyordu) Was she playing? (Oynuyor muydu?)
It was playing (Oynuyordu)  It wasn’t playing (Oynamıyordu) Was it playing? (Oynuyor muydu?)
We were playing (Oynuyorduk)  We weren’t playing (Oynamıyorduk) Were we playing? (Oynuyor muyduk?)
They were playing(Oynuyorlardı) They weren’t playing (Oynamıyorlardı) Were they playing? (Oynuyorlar mıydı?)

presentcontinuousnow

KULLANIM :

a. Şimdiki zamanda devam eden eylem ve olayları ifade eder.

I’m studying English now.

b. Konuşma adında devam eden eylem ve olayları ifade etmek için,

Be quiet! My father is sleeping at the moment. Look outside! It’s snowing.

c. Şu sırada geçici bir süre için devam etmekte olan eylem ve olayları ifade eder.

My parents are on holiday. The are staying at the Park Hotel in London.

What is your father doing these days?

  1. Bir şeyin gelişmekte veya değişmekte olduğunu ifade eder.

The room is getting cold. I will close the window. Life is becoming more difficult for us.

2.  Gelecekte yapmayı plânladığınız ve kararlaştırdığınız eylemleri de present continuous ile ifade edilir.

I’m seeing the doctor at 10:00 tomorrow. I have an appointment.(Bu şekilde kullanırken çoğunlukla belirlenen gelecek zaman ifadesi (at 10:00 tomorrow gibi) belirlenir.)

ÖNEMLİ NOT :

Bu zamanla now, at the moment, right now, at present, these days, still, nowadays, today, tonight gibi zaman ifadeleri çok kullanılır.

He is sleeping now. I am still working.

Tek (-e) ile biten fiiller –ing eki alırken (–e) düşer:

have –having, drive – driving gibi. (Fakat bir iki fiil istisna: be – being gibi.)

Sonu ‘sessiz + sesli ‘ ile biten ve tek heceli veya birden fazla heceli olup da vurgun son hecede olan fiillerde son harf çiftleşir.

Run – running, sit – sitting, swim – swimming, prefer – preferring

Fakat –y, -w, -x sesleri tekrarlanmaz :

playing gibi.

–ie ile biten fiiller:

Lie – lying, die – dying.

EXERCISES

Write the words to fill the gaps. Put the verb in the present continuous tense.

1. I’m really busy – I _______________________ (study) for the exam.

2. Right now we _______________________ (ride) camels!

3. They said they _______________________ (have) a great time.

4. Daisy _______________________ (download) an album.

5. What _______________________ (you do) at the moment?

6. They _______________________ (wait) for me in the café.

7. _______________________ (Oliver work) hard?

8. The weather’s terrible, so we _______________________ (not go) walking much.

 

 

Bir cevap yazın