PAST SIMPLE TENSE


Geçmişte, belirli bir zamanda, olmuş bitmiş eylemleri ifade etmek için bu zaman kullanılır. Bu tensde fiilerin “past” (2. hali) kullanılır. Fiiller “Düzenli” (regular) ve “düzensiz” (irregular) filler olarak ikiye ayrılırlar. Düzenli fiiller, fiilin sonuna -ed eki alan fiillerdir.

simplepast

Olumlu Cümle Yapısı:

Olumlu cümlesinde özne kim olursa olsun, hangi zamir kullanılırsa kullanılsın daima özneden sonra fiilin 2. hali (past) gelir.

I / You / We / They / He / She / It + V2

Past Simple Tense’de olumlu ifadelerde fiiller past şekli yani ikinci halde bulunur. Bazı fiiller düzenlidir; ikinci hallerinde – ed eki alır:

Work ______ worked

Play _______ played …gibi.

Bazı fiiller düzensizdir. Kendilerine göre ikinci halleri vardır:

Go _________ went

See _________ saw…gibi.

I played football yesterday. Dün futbol oynadım.

We went to Ankara last weekend. Geçen hafta Ankaraya gittik.

ÖNEMLİ NOT!!!

Simple Past tense’de olumlu cümlelerde yardımcı fiilin kullanılmadığına dikkat edin.

Olumsuz Cümle Yapısı:

“did” yardımcı fiilinin kullanıldığı soru ve olumsuz cümle yapılarında fiilin 1. hali kullanılır. Çünkü Simple past tense’de kullandığımız “did” yardımcı fiili “do” fiilinin 2. halidir. Yani biz yine 2. hali alma eylemi yapmış oluyoruz.

Şöyle ki:

You didn’t play __________ .

He didn’t go ____________ .

I didn’t play football yesterday. Dün futbol oynamadım.

Soru Cümle Yapısı:

Soru cümlelerinde de olumsuz cümlelerde olduğu gibi “did” yardımcı fiili kullanıldığı için fiilin 2. hali kullanılmaz.

Did you play?

Did he go…?

Did you play football yesterday?, gibi

Simple Past Tense Zaman İfadeleri

yesterday: dün 
ago: önce 
for: boyunca 
in: de, da (tarihinde)
when: .. zaman, …. ınca

Where were you 2 days ago?  İki gün önce neredeydin?

I lived in Spain for 5 months.  5 Ay boyunca İspanya’da yaşadım.

When Sarah arrived at home, she called me immediately.  Sarah eve vardığında (vardığı zaman) hemen beni telefonla aradı.

When did you last visit your parents? En son ne zaman ebeveynlerini (anne ve babanı) ziyaret ettin?

Aşağıdaki zaman ifadeleri cümle içerisinde fiilden önce gelirler. 

last: geçen, en son 
never: asla, hiç, hiçbir zaman (olumlu cümle yapısıyla birlikte olumsuz anlamda kullanılır)
ever: hiç (olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır)

When did they last go to cinema?  Onlar sinemaya en son ne zaman gittiler?

They never did their homeworks. They were very lazy students.  Onlar hiçbir zaman ev ödevlerini yapmadılar. Çok tembel öğrencilerdi.

Did you ever fight when you worked together? Birlikte çalıştığınız zaman hiç kavga ettiniz mi?

 

Örnek Cümleler

 • I lived in Brazil for two years.
 • Shauna studied Japanese for five years.
 • They sat at the beach all day.
 • They did not stay at the party the entire time.
 • We talked on the phone for thirty minutes.
 • A: How long did you wait for them?
  B: We waited for one hour.
(+)  OLUMLU CÜMLE   (-)  OLUMSUZ CÜMLE   (?) SORU CÜMLESİ
 I played (Oynadım) I didn’t play (Oynamadım) Did I play? (Oynadım mı?)
 You played (Oynadın)  You didn’t play (Oynamadın) Did you play? (Oynadın mı?)
He played (Oynadı) He didn’t play (Oynamadı) Did he play? (Oynadı mı?)
She played (Oynadı) She didn’t play  (Oynamadı) Did she play? (Oynadı mı?) 
It played (Oynadı) It didn’t play  (Oynamadı) Did it play? (Oynadı mı?)
We played (Oynadık) We didn’t play (Oynamadık) Did we play? (Oynadık mı?)
They played (Oynadılar) They didn’t play (Oynamadılar) Did they play? (Oynadılar mı?)

list of irregular verbs

EXERCISES

A. Fill in the blanks with the SIMPLE PAST of the verbs in brackets:

Last Saturday my father …. took…. (take) my friends and me to the circus. We ………(see)

lots of things. My father …………………. (buy) us some popcorn and orange juice. We

……………………. (eat) the popcorn and ………………………… (drink) the orange juice.

We …………………….. (laugh) at the funny clowns. There …………………. (be) a lion-tamer.

The lions …………………… (do) tricks; they ………………………… (jump) through hoops. A girl ………………………. (ride) an elephant around the ring. We all ………………… (have) a wonderful time.

B. Fill in the blanks with a verb from the box in the SIMPLE PAST

break      swim        have         make         sit               write

 

spend      buy          drink        lose            wash

 1. She ………………….. a cake an hour ago.
 2. She ………………….. a hat last week.
 3. The boy ………………….. a letter yesterday.
 4. They ……………………. in the sea for an hour.
 5. They ………………….. a lot of Coke last night.
 6. She ………………… her arm last week.
 7. He ……………………. all his money last week.
 8. She …………………… a bath two minutes ago.
 9. He ……………………. his wallet last night.
 10. She ………………….. on the old chair a minute ago.
 11. She ………………….. the clothes yesterday.

Bir cevap yazın