MEB Yurtdışı okutman ve öğretmen görevlendirme | İngilizce Kulübü

MEB Yurtdışı okutman ve öğretmen görevlendirme

Yurt Dışında Okutman ve Öğretmen Görevlendirilmesi

Belge ve Formlar

     Yurt Dışına İlk Defa Görevlendirilenden İstenen Dilekçe Örneği

     Kara ve Deniz Yoluyla Dönenlerden İstenen Dilekçe Örneği

     Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

     Sayıştay Yolluk Bildirim Masrafları Hakkında

Mevzuat

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5/6/2003 tarih ve 2003/5753 sayılı “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” yla düzenlenmektedirSeçme Sınavı ve Yurt Dışında Görevlendirme

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sayısı Dışişleri Bakanlığınca tespit edilmektedir.

Söz konusu personelin branşları ve sayıları, aranacak şartlar, seçim esas ve usulleri ile görevlendirmeye ilişkin esaslar,Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararı ile belirlendikten sonra Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan bir genelge ile Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtına duyurulmaktadır. Sınav genelgesi Bakanlığımızın “www.meb.gov.tr” internet adresinde, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü sayfasında da yer almaktadır.

Seçme sınavı, sınav genelgesi ile ilan edilen esas ve usullerde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararları doğrultusunda yapılmaktadır.

Seçme sınavında başarılı olan personel, dış temsilciliklerimizin personel sayısı ve nitelikleri ile ilgili teklifi göz önünde bulundurularak, başarı listesindeki sıralamaya göre Komisyonca bir öğretim yılı süre ile görevlendirilmektedir.

Seçme sınavında başarılı olan ve Komisyon kararı ile yurt dışında görevlendirilen öğretmenler Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce “Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri”ne alınmaktadır.

Yurt Dışındaki Görev Yerleri

Öğretmenler; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ndeki okullarda branş öğretmeni, Asya ve Ortadoğu´daki eğitim kurumlarımızda branş öğretmeni ile Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni, diğer ülkelerde ise T.C. Büyükelçilikleri / Başkonsoloslukları nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinde öğretmen olarak görevlendirilmektedir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Aylığı

Yurt dışında görevlendirilen personel, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılmaktadır. Söz konusu personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç, kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer malî hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye´de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilmektedir.

Yurt dışında ise; görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurt dışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararı´na ekli cetvelde belirtilen tutarlarda aylık ücret ödenmektedir.

Yol ve Sağlık Giderleri

Yurt dışında görevlendirilen personelin, ilk gidişlerinde ve görev süresinin sonunda yurt içi göreve dönerken yol giderleri Bakanlığımızca, yurt dışındaki sağlık giderleri “Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği” hükümlerine göre kurumlarınca karşılanmaktadır.

Diğer Hususlar

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler; “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, tahsis edilen boş kadrolara atanmakta, yurt içi görevlerine döndüklerinde görev yerleri “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararı´ nın 14´üncü maddesi gereğince, yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 108´inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilmektedir.

Ekler

Yurt Dışı Aylık Ödemeleri Cetveli

Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Tedavi Giderleri

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararları

http://yyegm.meb.gov.tr/