Eğitimde 2023 Vizyonu Yabancı Dil Eğitimi | İngilizce Kulübü

Eğitimde 2023 Vizyonu Yabancı Dil Eğitimi


2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklandı. Buna göre İngilizce dil eğitimi ile ilgili bölümü buradan inceleyebilirsiniz.


Farklı okul türleri ve programlarına göre çocukların öncelikle gereksinim duyduğu beceriler geliştirilecektir.

    Öğrenci dil yeterliliğini, haftalık ders saatlerinden ziyade yaş grupları bazında kullanılan yöntemler belirlemektedir. Bu yüzden yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme- değerlendirme yaklaşımında düzeltmeye gidilmektedir. 2019- 2020 eğitim öğretim yılı itibariyle 2. sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12. sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak, ülke genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacaktır. Bu çerçevede 2-4. sınıflarda “Oyun Tabanlı Öğrenme” yaklaşımı benimsenecektir. 5-8. sınıflarda “Farklılaştırılmış Eğitim” modeli uygulanacaktır. Bu modelde öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerine göre, bireysel öğrenme gereksinimleri ön plana alınacaktır.

    9-12. sınıflarda ise lise türüne göre “Özel Amaçlı İngilizce” modeliyle ilgili İngilizce dili becerisi/becerileri öncelikli olarak geliştirilecektir. Okul ve program türlerine göre farklı dil becerilerinin ön plana çıkarıldığı öğretim yöntemleri kullanılacaktır. Örneğin, Turizm ve Otelcilik Meslek Liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, Sosyal Bilimler Liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacaktır.

Yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeterliliklerini geliştirmeye yönelik lisansüstü programlar açılacak ve uluslararası sertifika programlarına devam etmelerine ilişkin imkânlar sunulacaktır.

    Yabancı dil öğretmenlerinin lisansüstü ve sertifika düzeylerindeki hizmet içi eğitim çalışmalarına uluslararası ve ulusal düzeydeki kaynakların kullanımıyla özel bir önem verilecektir. Deneyimli öğretmenlerin birikimleri kurumsal bir yapı içinde değerlendirilecektir.

Ülke genelinde yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacak.

  1. Yabancı dil eğitimi uyarlanacak öğrenci merkezli bir yaklaşımla, öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun metodolojiler kullanılarak ele alınacaktır.
  2. Disiplinler arası yaklaşımla Matematik, Fen, Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar gibi farklı disiplinlerin İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmaları mümkün kılınacaktır.
  3. Okul ve program türlerine göre yabancı dil beceri ve ihtiyaçları yapılandırılacaktır.
  4. Öğretim programlarının ülke sathında tek tip olarak uygulanmasından vazgeçilecektir.
  5. Zorunlu, seçmeli yabancı dil dersleri ihtiyaçlar doğrultusunda tanzim edilecektir.
  6. Ders saati sürelerine ilişkin esnekleştirilmiş düzenlemeler yapılacaktır.
  7. TRT ile iş birliği yapılarak çizgi film animasyon vb. konularda alt yazılı ve doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar kazandırılacaktır.YENİ KAYNAKLAR İLE ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE KONUŞULAN DÜNYAYI DENEYİMLEMESİ SAĞLANACAK

 1. Öğrencilerin anadili İngilizce, Almanca, Fransızca olan öğretmenleri izleyebilmeleri, yaşayan dile ulaşmaları, çevrimiçi yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilmeleri için dijital ortamlar oluşturulacaktır.
 2. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerindeki içerik havuzunu genişletmek üzere ulusal ve uluslararası yayıncılardan yenilikçi dijital kaynaklar temin edilecektir.
 3. Tüm dijital içerikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanacaktır.
 4. Kademelere göre farklılaşan içerik, yöntem ve teknikler tasarlanacaktır.
 5. 4. sınıflarda video oyunları, şarkılar, interaktif etkinlikler, interaktif oyunlar ve hikâyeler yer alacaktır.
 6. 5-8. sınıflarda her bir öğrencinin bireysel gereksinimine cevap verecek seviyelendirilmiş çevrimiçi hikaye kitapları, yazma etkinlikleri, kelime çalışmaları sağlanacaktır.
 7. 9-12. sınıflarda öğrencilerin devam ettikleri okul türünün öncelikleri uyarınca konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirecek içerikler hazırlanacaktır.

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN NİTELİK ve YETERLİLİKLERİ YÜKSELTİLECEK

 1. Uluslararası kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, STK’lar desteğiyle yabancı dil öğretmenlerinin tümü için üç yıllık bir projeksiyonda yüksek lisans, uluslararası sertifikalandırma, temalı sertifikalar ve benzeri eğitim çalışmaları çevrimiçi, çevrim dışı ve yüz yüze gerçekleştirilecektir.
 2. Yabancı dil süreçlerinde öğretmenlerine Yaşam Boyu Öğrenme felsefesi doğrultusunda çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler verilecek, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle çalışmaları sağlanacaktır.
 3. Öğretmenlerin alan metodolojisine hâkim olmalarının yanı sıra, dijital kaynakları kullanmalarına yönelik imkânlar sağlanacaktır.
 4. Öğretmenler ve eğiticiler yaz tatilinde yurt dışı öğretmen eğitimi sertifika programlarına gönderilecektir.
 5. Nitelikli yabancı dil eğitimi için, yabancı dil eğitiminde dil politikalarını, dil öğretim standartlarını ve sınıf içi uygulamalar ile öğretmen yeterliklerini belirleyecek olan bir Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi oluşturulacaktır.
 6. Merkezi Sınavlar Komisyonu kurulacaktır.
 7. Eğitim Malzemeleri Komisyonu kurulacaktır.