Comparatives Superlatives ( İngilizce karşılaştırma cümleleri ) | İngilizce Kulübü

Comparatives Superlatives ( İngilizce karşılaştırma cümleleri )

İngilizce Comparative – Karşılaştırma ve Superlative – Üstünlük Bildiren Sıfatlar ile cümle oluşumu

Adjectives with one syllable ( Tek heceli sıfatlar )

Eğer sıfatımız tek heceli ise genelde “er” takısı ekleyerek “comparative” cümlesi oluştururuz. “est” takısı ekleyerekde superlative cümlesi oluştururuz.

 • clean → cleaner / the cleanesttemiz – daha temiz – en temiz
 • cold → colder / the coldest – soğuk – daha soğuk – en soğuk
 • small → smaller / the smallestküçük – daha küçük – en küçük
 • young → younger / the youngest genç – daha genç – en genç 
 • tall → taller / the tallestuzun – daha uzun – en uzun

*My car is faster than yours. (Benim arabam seninkinden daha hızlıdır.)  comparative

*Cheetah is the fastest animal in the world. (Çita dünyadaki en hızlı hayvandır.)

Tek heceli sıfatlarda eğer en son sessiz harften önce bir sesli harf varsa genelde en son harfi çift yazarız.

 • wet → wetter / the wettest – ıslak – daha ıslak – en ıslak
 • big → bigger / the biggest – büyük – daha büyük – en büyük
 • hot → hotter / the hottest – sıcak – daha sıcak – en sıcak
 • thin → thinner / the thinnest – ince – daha ince – en ince

*Adana is hotter than Erzurum. (Adana Erzurumdan daha sıcaktır. )

*Lisa is thinner and more beautiful than Loura. (Lisa Loura’dan daha ince ve güzeldir.)

Eğer sıfatımız “y” harfi ile bitiyorsa ve ondan önceki harf sessiz ise “y” harfi düşer yerine “ier – iest” gelir.

 • dry → drier / the driest – kuru – daha kuru – en kuru 
 • easy → easier / the easiest – kolay – daha kolay – en kolay

*In my class the prettiest girl is Ayşe. (Sınıfımda en güzel kız Ayşe’dir.)

Eğer sıfatımız “e” harfi ile bitiyorsa sıfatın sonuna sadece “ r – st” eklememiz yeterlidir.

 • nice → nicer / the nicest güzel – daha güzel – en güzel
 • large → larger / the largestgeniş – daha geniş – en geniş 

Comparatives-and-superlatives

Bu kullanımların yanında sıfatlarımız tek heceli de olsa özellikle konuşma dilinde olmak üzere bazılarında “more ve most” kullanımları vardır. “more wet – the most wet” gibi kullanımlar görmek mümkündür. Ancak tabi ki yaygın değildir.  

NOTE : Bazı sıfatlar kısa dahi olsalar “more – most” kullanmak zorundayız, bu sıfatlara “er-estekleyemeyiz.

 • fun → more fun / the most fun (NOT funner / funnest) – eğlenceli – daha eğlenceli – en eğlenceli 
 • real → more real / the most real (NOT realer / realest) – gerçek – daha gerçek – en gerçek 
 • right → more right / the most right (NOT righter / rightest) – doğru – daha doğru – en doğru
 • wrong → more wrong / the most wrong (NOT wronger / wrongest) – yanlış – daha yanlış – en yanlış 

Sonu ” ful – ed – ing ” ile biten sıfatlar kısa dahi olsalar “more ve most ” kullanılarak cümle yapılır.

 • careful → more careful / most careful – dikkatli – daha dikkatli – en dikkatli
 • bored → more bored / most bored – sıkılmış – daha sıkılmış – en sıkılmış
 • tiring → more tiring / the most tiring  – yorucu – daha yorucu – en yorucu 

Bazı sıfatlar hem “er- est” takısı alabilirler, hem de “more- most” alabilirler, her iki kullanımda doğrudur.

 • clever → cleverer (more clever) / the cleverest (the most clever)
 • simple → simpler (more simple)/ the simplest (the most simple)
 • narrow → narrower (more narrow) / the narrowest (the most narrow)
 • quiet → quieter (more quiet)/ the quietest (the most quiet)

Adjectives with more than two syllables ( İki ve daha fazla heceli sıfatlar )

Uzun sıfatlarda sadece “more ve most” takılarını kullanarak cümleler oluştururuz.

 • beautiful → more beautiful / the most beautiful – güzel – daha güzel – en güzel 
 • intelligent → more intelligent / the most intelligent – akıllı – daha akıllı – en akıllı
 • interesting → more interesting / the most interesting – ilginç – daha ilginç – en ilginç 
 • expensive → more expensive / the most expensive – pahalı – daha pahalı – en pahalı

*She is more intelligent than she looks. (O göründüğünden daha zekidir).

*The armchair is the most comfortable piece of furniture in the room. (Koltuk odadaki en konforlu mobilyadır.)

passive

Irregular adjectives ( düzensiz sıfatlar)

Bazı sıfatların “er-est” veya “more- most” ile kullanımı yoktur. Comparative ve superlative halleri tamamen farklıdır.

 • good → better → the best – iyi – daha iyi – en iyi
 • bad → worse → the worst – kötü – daha kötü – en kötü
 • far → further → the furthest – uzak – daha uzak – en uzak
 • little → less → the least – az – daha az – en az
 • much → more → the most – çok – daha çok – en çok

Alıştırmalar:

Aşağıdaki cümlelerde “comparative ya da superlative ” kullanınız.

1. This problem………………………..one in the book. (difficult)
2. Trains………………………..buses. (dangerous)
3. The weather in Diyarbakır………………………..the weather in Adana. (dry)
4. We think Chinese………………………..language in the world. (difficult)
5. A silver necklace………………………..a golden necklace. (valuable)
6. Izmir………………………..Afyon. (crowded)
7. My job………………………..my friend’s job. (popular)
8. Lewis is very sorry. He feels………………………..he was yesterday. (bad)
9. Which one is………………………..? Health. (important)
10.Which one is………………………..? Cheetah or tiger? (fast)
11.I think your house is………………………..our house. (large)
12.Holland is………………………..Germany. (small)
13.Is Vincent………………………..his friends? (intelligent)
14.Today………………………..day for me. (busy)

Answer these questions

1.Who do you think is the most popular singer in Turkey?

2.Who do you think is the most intelligent  student in your class?

3.Which do you think is the best restaurant in this city?

4.Which do you think is the best animal to get a pet?

5.Which do you think is the best car for you?

6.Who is the most famous person in the world?

7.Which is the most exciting programme on TV?

8.Which is the most economical car ?

9.Which is the most dangerous sport in the world?

10.Which is the most boring subject on your timetable?

Bir cevap yazın