ACTIVE PASSIVE VOICE
ETKEN-EDİLGEN CÜMLELER, ETKEN EDİLGEN YAPILAR

Türkçede kullandığımız “etken-edilgen” yapıdır. Türkçede olduğu gibi İngilizce’de de bu yapı çok sık kullanılır.

Active (etken) cümle, cümlede işi yapanın belli olduğu cümlelerdir.

Örnek:

ACTIVE: She wrote a letter. O bir mektup yazdı.

(Mektubu yazan kişi (o) bellidir. O halde bu cümle “active” bir cümledir)

Fakat Passive (edilgen) cümle, işi yapanın belli olmadığı cümlelerdir.

Örnek:

PASSIVE: The letter was written. Mektup yazıldı.

(Bu cümlede mektubu kimin yazdığı belli değildir. O halde bu cümle “passive” bir cümledir)

Eğer “passive” bir cümle içerİsinde işi yapandan muhakkak bahsetmek gerekirse, cümlenin sonuna “by” ekledikten sonra yapan kişi yazılabilir.

PASSIVE: The letter was written by her. Mektup onun tarafından yazıldı.

Active olan bir cümle niçin passive yapılır:

1. Yapılan eylem yapan kişiden daha önemli ise cümle “passive” olarak söylenir:

Örnek:

PASSIVE: Cotton is grown in Çukurova in Türkiye. Pamuk Türkiye’de Çukurova’da yetiştirilir.

(Bu cümlede pamuğu yetiştiren kişiden çok pamuğun yetiştirildiği yer önemlidir)

2. Bir eylemin kim tarafından yapıldığı bilinmiyorsa cümle “passive” olarak söylenir.

Örnek:

PASSIVE: My money purse was stolen. Para cüzdanım çalındı. (Kimin çaldığını bilmiyorum)

3. Bir eylemi kimin yaptığını biliniyor fakat söylenmek istenmiyorsa yine cümle “Passive” olarak söylenir.

Örnek:

PASSIVE: The window has been broken. I don’t know who broke it. Cam kırılmış!! Kimin kırdığını bilmiyorum…!!

“Active” bir cümle şu şekilde “passive” yapılır:

1. “Active” cümlenin nesnesi “passive” cümleye özne olarak yazılır.

2. “be” cümlenin zamanına ve öznesine uygun biçimde yazılır.
3. “Active” cümlenin esas fiili daima “passive” cümlede daima ” 3. halde”yazılır.

4. Eğer işi yapanın muhakkak cümleye yazılması gerekiyorsa cümlenin sonuna “by” yazıldıktan sonra işi yapan da “by” dan sonra yazılır (by + agent).

Örnekler:

(Active) People in France speak French. Fransa’daki insanlar (halk) Fransızca konuşur.

(Passive) French is spoken in France (by people) Fransa’da Fransızca konuşulur.

(Active cümlenin nesnesi “French” olduğundan “passive” cümlenin başına yazıldı. Active cümenin zamanı “present simple” olduğu için “be-is” olarak yazıldı. “Speak” fiilinin 3. hali “spoken” alındı)

(Active) Someone broke my pencil. Birisi kalemimi kırdı.

(Passive) My pencil was broken (by someone). Kalemim birisi tarafından kırıldı.

(Active cümlenin nesnesi “my pencil” olduğundan “passive” cümlenin başına yazıldı. Active cümenin zamanı “past simple” olduğu için “be-was” olarak yazıldı. “break” fiilinin 3. hali “broken” alındı)

…………………………………………………………………………………………….

Simple Present Tense‘in “Passive Voice” ile kullanımı:

Subject + present form of verb”to be” (am, is, are) + past participle of the main verb.

Active cümlenin “nesne“sini “passive” cümlenin öznesi yerine yazdıktan sonra “am, is, are” dan uygun olan eklenir ve esas fiilin 3. hali yazılır.

Örnekler:

Active:  I read a book.

1. “a book” bu cümlenin nesnesi olduğuna göre “passive” cümleye “a book” ile başlanır,

2. “am, is, are” dan uygun olan “is” eklenir,

3. cümlenin fiili olan “read“in 3. hali olan “read” (read fiilinin 2. ve 3. halleri de yazılış olarak “read” dir. Okunuşlarında farklılık vardır. “ri:d-red-red” gibi).

O halde “I read a book” active cümlesinin passive hali şöyle olur:

Passive: A book is read .

Active: Ben kitap okurum.
Passive: Kitap okunur.

Aşağıdaki örnekleri cümlelerin fiillerine ve nesnelerine dikkat ederek inceleyiniz.

Active:   Someone opens the door at eight o’clock.

Passive:   The door is opened at eight o’clock.

Active: They invite me to dinner.

Passive: I am invited to dinner.

Present Continuous Tense‘in “Passive Voice” ile kullanımı:

Present Continuous Tense’deki “Active” bir cümleyi Passive Voice’a çevirmek için active cümlenin nesnesini passive cümlenin öznesi olarak yazdıktan sonra “am, is, are” dan uygun olan cümleye eklenir. “am, is, are” dan sonra “being” ve fiilin 3. hali de eklenerek cümle passive yapılmış olur. Örnek formül şöyle yazılabilir:

                                                        am
Active Cümlenin Nesnesi  +  is   +  being  +  V3

                                                       are

Active:  I am reading a book.

Passive:  A book is being read by me.

Active:  Someone is painting the house.

Passive:  The house is being painted by someone.

Active:  She is cleaning the blackboard.

Passive:  The blackboard is being cleaned by her.

Active:  They are introducing us to the director.

Passive:  The director is being introduced us or we are being introduced to the director.

Present Perfect Tense‘in “Passive Voice” ile kullanımı:

Subject + have / has + been + past participle of the main verb

Active: Someone has opened the door.

Passive: The door has been opened by someone.

Active: The thief has stolen my jeweler.

Passive: My jeweler has been stolen by the thief.

Active: I have finished my homework.

Passive: My homework has been finished.

Simple Past Tense‘in “Passive Voice” ile kullanımı:

Subject + was / were + past participle of the main verb

Active: Someone opened the door.

Passive: The door was opened by someone.

Active: They invited me to dinner.

Passive: I was invited to dinner by them.

Past Continuous Tense‘in “Passive Voice” ile kullanımı:

Subject + was /were + being + past participle of the main verb

Active: Someone was opening the door.

Passive: The door was being opened by someone.

Active: The doctor was examining the patient.

Passive: The patient was being examined by the doctor.

Past Perfect Tense‘in “Passive Voice” ile kullanımı:

Subject + had + been + past participle of the main verb

Active: Someone had opened the door.

Passive: The door had been opened.

Active: He had finished his dinner when I came in.

Passive: His dinner had been finished when I came in.

Simple Future Tense‘in “Passive Voice” ile kullanımı:

Subject + will / shall + be + past participle of the main verb

Active: Someone will open the door of the school.

Passive: The door of the school will be opened by someone.

Active: I will read a book.

Passive: The book will be read by me.

Near Future Tense‘in “Future Tense‘in “Passive Voice” ile kullanımı:

Subject + am, is, are + going to + past participle of the main verb

Active: Someone is going to elect him as President.

Passive: He is going to be elected as President.

Active: They are going to invite me to dinner.

Passive: I am going to be invited to dinner.

MODAL PASSIVE PHRASE

Modal Fillerin “Passive Voice” ile kullanımı:

(Can, Could, Shall, Will, May, Might, Must, Have to, has to, etc.)

Modal verb” dediğimiz “özel kip ekleri” daima aynı şekilde yazılırlar, yani 2. ya da 3. halleri yoktur ve herhangi bir ek almazlar. “Modal verb” ler ile passive yapılırken “be” de herhangi bir değişikliğe uğramadan kendi haliyle yani “be” olarak yazılır.

Active: Someone can beat Bill.

Passive: Bill can be beaten.

Active: They could keep this food.

Passive: This food could be kept.

Active: They will settle the problem.

Passive: The problem will be settled.

Önemli!!!

(Ön zarf ekseriya ilk yardımcı fiili takip eder)

Active: They will probably forget it.

Passive: It will probably be forgotten.

Active: I will always wait for you.

Passive: You will always be waited for.

……………………………………………….

Tenslerin ve modal’ların active cümleden passive cümleye dönüşümleri
TENSES ACTIVE SENTENCE PASSIVE SENTENCE
Simple Present I study my lesson My lesson is studied (by me)
Present Continuous I am studying my lesson My lesson is being studied (by me)
Present Perfect I have studied my lesson My lesson has been studied (…)
Simple Past I studied my lesson My lesson was studied…
Past Continuous I was studying my lesson My lesson was being studied
Past Perfect I had studied my lesson My lesson had been studied
Future I will study my lesson My lesson will be studied
Future Continuous I will be studying my lesson My lesson will be being studied
Future Perfect I will have studied my lesson My lesson will have been studied
Near Future (going to) I am going to study my lesson My lesson is going to be studied
Can I can study my lesson My lesson can be studied
Could I could study my lesson My lesson could be studied
May I may study my lesson My lesson may studied
Might ShouldI might study my lesson My lesson might be studied
Should I should study my lesson My lesson should be studied
Must I must study my lesson My lesson must be studied
Ought to I ought to study my lesson My lesson ought to be studied

ALIŞTIRMALAR:

Aşağıdaki cümleleri Passive  (edilgen) yapınız.

1. Many people read this writer’s book.
………………………………………………………………………………………………………….
2. What kind of movies do you like?
………………………………………………………………………………………………………….
3. The woman milks the cows every morning.
………………………………………………………………………………………………………….
4. Burt never understands the new director.
………………………………………………………………………………………………………….

5. Doesn’t Mrs. Conrad eat any meat when she is on a diet?
………………………………………………………………………………………………………….
6. Does Mrs. Allison make tea in the evenings?
………………………………………………………………………………………………………….
7. Charlotte doesn’t do homework at weekends.
………………………………………………………………………………………………………….
8. Her husband loves her and she loves her husband.
………………………………………………………………………………………………………….
9. Hillary is a careful student. She doesn’t make any mistakes.
………………………………………………………………………………………………………….
10. The man carries the furniture carelessly.
………………………………………………………………………………………………………….

Exercises on Passive (Form)

Exercises on Passive (Active → Passive)

Exercises on Passive (Active or Passive)

Grammar in Texts

Tests on Passive